ESTATUS

NORMATIVA INTERNA

El CEDDD catalunya es constitueix com una entitat associativa, de caràcter representatiu i àmbit espanyol, que té com a missió la defensa dels drets i interessos de qualsevol tipus de persona física o jurídica compromesa amb les persones amb discapacitat i / o amb les persones dependents, així com la gent gran, amb independència que cadascuna d’aquestes persones o entitats tingui plena autonomia i personalitat per a la defensa dels seus drets i compliment de les seves obligacions.

El CEDDD catalunya treballa per la cohesió i unitat dels sectors que defensen la no discriminació, la igualtat d’oportunitats, la inclusió en la comunitat i l’acció positiva de les persones discapacitades i de les persones dependents des de totes les àrees d’influència, especialment: educació, atenció i assistència, ocupació i àmbit social.

Una associació oberta, plural i lliure

El CEDDD catalunya neix per canalitzar les demandes d’aquestes persones i entitats cap als poders públics, les administracions públiques, els partits polítics, els agents socials i altres organismes les decisions repercuteixen directament o indirectament en les persones amb discapacitat i / o en les persones dependents, les seves famílies i les organitzacions que les representen i treballen per la seva plena inclusió.

Skip to content